Karin Lund

Karin Lund är lärare i svenska årkurs 2-3 och SO/NO för både låg- och mellanstadiet samt teknik för mellanstadiet. Här kan man läsa om hur hon jobbar med de olika ämnen hon undervisar i.

 

Svenska

I svenska åk. 2-3 jobbar vi traditionellt med svenska. Vi varvar läsförståelse, grammatik och skrivuppgifter. Vi jobbar enligt cirkelmodellen (se nedan) när vi tränar på att skriva olika sorters texter. Inom läsförståelse arbetar vi med olika läsförståelsestrategier. Läsfixarna (Konstnären, spågumman, frågeapan , cowboyen och fröken detektiv) .
http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/filmen-om-lasfixarna/

Grammatikundervisningen ges framförallt i form av ett arbetsmaterial som kallas Pilen. http://www.alfamax.se/pilen.php.

Vi jobbar även med veckans ord. I de yngre åldrarna används tekniska hjälpmedel främst till de elever som behöver stöd. Övriga elever använder datorer och iPads när de ska bearbeta sina texter.

Eleverna har läsläxa och veckans ord varje vecka.

Vi använder skolverkets bedömningsstöd. Struktur och igenkänning är två ledord som genomsyrar all svenskundervisning för de yngre eleverna.

 

 

SO (samhällskunskap, Geografi, Historia och Religion)

Inom SO har vi en 2-års plan som vi arbetar efter för att täcka in alla centrala innehåll i LGR 11. Varje arbetsområde inleds med en presentation av kunskapskraven och arbetsområdets innehåll. Eleverna får sedan också komma till tals och får önska aktiviteter för sin egen måluppfyllelse. Vi jobbar med ”upplevelsebaserad pedagogik”. Detta innebär att de flesta arbetsområden inleds med en upplevelsedag. Lektionsupplägget ser ofta liknande ut. Först en genomgång av begrepp följt av film, text som sedan följs upp av någon praktisk uppgift. Inom de arbetsområden som det fungerar försöker vi göra studiebesök eller få besök av olika personer. Vi arbetar med EPA (enskilt, par, alla) då det är uppgifter som kräver diskussioner. Här förekommer ofta olika värderingsövningar i form av fyra hörn eller heta stolen. Detta för att så många som möjligt ska komma till tals och få ge uttryck för sina värderingar och åsikter.

 

NO (kemi, fysik, biologi)

Inom NO jobbar vi också med en tvåårsplan för att täcka in allt centralt innehåll. Varje arbetsområde inleds likt SO:n med en presentation av kunskapskraven och arbetsområdets innehåll. Eleverna får sedan komma till tals för att önska aktiviteter för sin egen måluppfyllelse. Inom NO jobbar vi mycket visuellt och praktiskt. Vi läser väldigt sällan texter. De flesta lektioner innehåller någon form av film följt av en laboration och diskussion. Vi använder mycket av Hans Perssons experiment. Detta för att de är enkla och går att genomföra i ett vanligt klassrum http://www.hanper.se/ Vi jobbar med NTA-lådor i viss mån. NTA är ett färdigframtaget laborativt inlärningsmaterial. http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/ Varje område kommer till oss i en stor blå låda. I denna låda finns allt material som man behöver.

 

Teknik (4-6)

Inom teknik jobbar vi med entreprenöriellt lärande. Det innebär (i vårt fall)  att vi utgår från ett problem/behov. Eleverna ska sedan ”uppfinna”  någon eller några tekniska lösningar som löser problemet eller uppfyller behovet för personen. Eleverna gör ritningar och bygger sedan en modell utifrån sin idé. Arbetet utvärderas sedan och eleverna får reflektera över hur de löst problemet och över arbetsprocessen.

Vad gick bra? Fick du ompröva din idé? I så fall hur? Går din idé att utveckla? Osv.

 

 

 

Kontakt

SOL Friskola
Samsgärdsv. 34
792 94 Mora
kontakt@solfriskola.se
Org nr: 769621-2625

Förskola:
0250-310 19
Förskolechef:
Lise-Lotte Smolle

F-6 skola och Fritidshem:
0250-310 23
Rektor:
Cecilia Benjaminsson
073-074 38 30

Kök:
Anna Persson
0250-310 23

Frånvaroanmälan:
Schoolsoft
eller ring!