Slöjd

Slöjd är ett ämne men med två salar och två lärare, textil och trä-metall.

Slöjd börjar i årskurs 3 och undervisas 80 min per vecka. Eleverna på SOL friskola åker buss 3 km till Bjäkenbackens skola, för att få undervisning i ändamålsenliga slöjdsalar.

Under låg-och mellanstadiet arbetar vi för att ge eleverna en ’verktygslåda’ med kunskaper om de många material, tekniker/metoder, redskap och verktyg som finns för att senare på högstadiet kunna arbeta mer självständigt och friare utifrån de baskunskaper de har bekantat sig med.

I ämnet slöjd arbetar vi så att eleverna ska kunna utveckla många olika förmågor. Slöjd är ett processämne, där det börjar med en idé som planeras, framställs, utvärderas och tolkas.

 

Eleverna tränar på att:

 • välja form och välja färg
 • arbeta med att framställa olika slags slöjdföremål
 • följa instruktioner, muntliga, skriftliga och digitala
 • arbeta med olika slags metoder och tekniker
 • arbeta i olika material
 • arbeta med olika slags redskap, verktyg och maskiner
 • välja och motivera varför de tänker göra som de planerat
 • tänka på kvalité och hur eleven själv kan påverka
 • tänka på miljön och hur eleven själv kan påverka val och arbetssätt
 • kunna förklara, beskriva och berätta hur de arbetat
 • använda sig av rätt namn på slöjdens redskap, material, tekniker
 • kunna förklara, beskriva och berätta hur slöjdföremålet ser ut, hur de känner för det, varför de valt t ex en symbol eller ett visst mönster

Kursplan, Ämnets syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav för slöjd hittar du här på Skolverket:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojd