NO

kemi, fysik, biologi

Inom NO jobbar vi också med en tvåårsplan för att täcka in allt centralt innehåll. Varje arbetsområde inleds likt SO:n med en presentation av kunskapskraven och arbetsområdets innehåll. Eleverna får sedan komma till tals för att önska aktiviteter för sin egen måluppfyllelse. Inom NO jobbar vi mycket visuellt och praktiskt. Vi läser väldigt sällan texter. De flesta lektioner innehåller någon form av film följt av en laboration och diskussion. Vi använder mycket av Hans Perssons experiment. Detta för att de är enkla och går att genomföra i ett vanligt klassrum http://www.hanper.se/ Vi jobbar med NTA-lådor i viss mån. NTA är ett färdigframtaget laborativt inlärningsmaterial. http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/ Varje område kommer till oss i en stor blå låda. I denna låda finns allt material som man behöver.

 

 

Lärare som undervisar i bild är:

Lärare

Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 6, Lästräning och Läsklubb

View details

Svenska, SO/NO åk F-3

View details